Lägerbidrag


     Hallands schackförbund avsätter årligen 500 kr/ungdom eller max 4000 kr/år till bidrag       vid lägerdeltagande inom Sverige.


     Ansökan görs skriftligen till sekreteraren i HSF;s styrelse och skall innehålla uppgifter         om sökanden samt lägerarrangör, kostnad, ort och tidpunkt. Styrelsen förbehålls rätten       att pröva varje ansökan.